sa

sa

Gymnasium projects coordinator
social.and.young@gmail.com

Музика 3 - Кількість пісень

12 березня 2014

У рамках проекту "Створи власну музику" учні нашої гімназії записали 11 авторських композицій у власному виконанні. 

Їх можна прослухати, перейшовши на сторіночку цього проекту.
Знизу ви побачите Playlist. Насолоджуємось!

Тиснемо сюди.

Концерти на свіжому повітрі - OpenAir concert

11 березня 2014

29.03 та 30.03 плануються наші музичні концерти на свіжому повітрі у парках Києва.
Запрошуються всі бажаючі виступати.

Декларація прав людини ООН

26 лютого 2014

Загальна декларація прав людини
Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III)
Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року


Преамбула
Беручи до уваги, що визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою свободи, справедливості та загального миру: і беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в якому люди будуть мати свободу слова і переконань і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як високе прагнення людей; іберучи до уваги, що необхідно, щоб права людини охоронялися силою закону з метою забезпечення того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення; і беручи до уваги, що необхідно сприяти розвиткові дружніх відносин між народами; і беручи до уваги, що народи Об'єднаних Націй підтвердили в Статуті ( 995_010 ) свою віру в основні права людини, в гідність і цінність людської особи і в рівноправність чоловіків і жінок та вирішили сприяти соціальному прогресові і поліпшенню умов життя при більшій свободі; і беручи до уваги, що держави-члени зобов'язались сприяти у співробітництві з Організацією Об'єднаних Націй загальній повазі і додержанню прав людини і основних свобод; і беручи до уваги, що загальне розуміння характеру цих прав і свобод має величезне значення для повного виконання цього зобов'язання;
Генеральна Асамблея проголошує цю Загальну декларацію прав людини як завдання, до виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина і кожний орган суспільства, завжди маючи на увазі цю Декларацію, прагнули шляхом освіти сприяти поважанню цих прав і свобод і забезпеченню, шляхом національних і міжнародних прогресивних заходів, загального і ефективного визнання і здійснення їх як серед народів держав-членів Організації, так і серед народів територій, що перебувають під їх юрисдикцією.


Стаття 1
Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.
Стаття 2
Кожна людина повинна мати всі права і всі свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища. Крім того, не повинно проводитися ніякого розрізнення на основі політичного, правового або міжнародного статусу країни або території, до якої людина належить, незалежно від того, чи є ця територія незалежною, підопічною, несамоврядованою або як-небудь інакше обмеженою у своєму суверенітеті.
Стаття 3
Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність.
Стаття 4
Ніхто не повинен бути в рабстві або у підневільному стані; рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах.
Стаття 5
Ніхто не повинен зазнавати тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність, поводження і покарання.
Стаття 6
Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності.
Стаття 7
Всі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якої різниці, на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від якої б то не було дискримінації, що порушує цю Декларацію, і від якого б то не було підбурювання до такої дискримінації.
Стаття 8
Кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом.
Стаття 9
Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання.
Стаття 10
Кожна людина, для визначення її прав і обов'язків і для встановлення обґрунтованості пред'явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа була розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом.
Стаття 11
1. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі можливості для захисту.
2. Ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі вчинення будь-якого діяння або за бездіяльність, які під час їх вчинення не становили злочину за національними законами або за міжнародним правом. Не може також накладатись покарання тяжче від того, яке могло бути застосоване на час вчинення злочину.
Стаття 12
Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань.
Стаття 13
1. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави.
2. Кожна людина має право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою країну.
Стаття 14
Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком.
Це право не може бути використане в разі переслідування, яке в дійсності ґрунтується на вчиненні неполітичного злочину, або діяння, що суперечить цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй.
Стаття 15
1. Кожна людина має право на громадянство.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або права змінити своє громадянство.
Стаття 16
1. Чоловіки і жінки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і засновувати сім'ю. Вони користуються однаковими правами щодо одруження під час шлюбу та під час його розірвання.
2. Шлюб може укладатися тільки при вільній і повній згоді сторін, що одружуються.
3. Сім'я є природним і основним осередком суспільства і має право на захист з боку суспільства та держави.
Стаття 17
1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово, так і разом з іншими.
2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.
Стаття 18
Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання і свободу сповідувати свою релігію або переконання як одноособово, так і разом з іншими, прилюдним або приватним порядком в ученні, богослужінні і виконанні релігійних та ритуальних обрядів.
Стаття 19
Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів.
Стаття 20
1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій.
2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації.
Стаття 21
1. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників.
2. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби в своїй країні.
3. Воля народу повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні форми, що забезпечують свободу голосування.
Стаття 22
Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави.
Стаття 23
1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття.
2. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю.
3. Кожний працюючий має право на справедливу і задовільну винагороду, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та її сім'ї, і яка в разі необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення.
4. Кожна людина має право створювати професійні спілки і входити до професійних спілок для захисту своїх інтересів.
Стаття 24
Кожна людина має право на відпочинок і дозвілля, включаючи право на розумне обмеження робочого дня та на оплачувану періодичну відпустку.
Стаття 25
1. Кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров'я і добробуту її самої та її сім'ї, і право на забезпечення в разі безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини.
2. Материнство і дитинство дають право на особливе піклування і допомогу. Всі діти, народжені у шлюбі або поза шлюбом, повинні користуватися однаковим соціальним захистом.
Стаття 26
1. Кожна людина має право на освіту. Освіта повинна бути безплатною, хоча б початкова і загальна. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Технічна і професійна освіта повинна бути загальнодоступною, а вища освіта повинна бути однаково доступною для всіх на основі здібностей кожного.
2. Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод. Освіта повинна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі між усіма народами, расовими або релігійними групами і повинна сприяти діяльності Організації Об'єднаних Націй по підтриманню миру.
3. Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей.
Стаття 27
1. Кожна людина має право вільно брати участь у культурному житті суспільства, втішатися мистецтвом, брати участь у науковому прогресі і користуватися його благами.
2. Кожна людина має право на захист її моральних і матеріальних інтересів, що є результатом наукових, літературних або художніх праць, автором яких вона є.
Стаття 28
Кожна людина має право на соціальний і міжнародний порядок, при якому права і свободи, викладені в цій Декларації, можуть бути повністю здійснені.
Стаття 29
1. Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи.
2. При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.
3. Здійснення цих прав і свобод ні в якому разі не повинно суперечити цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй.
Стаття 30
Ніщо у цій Декларації не може бути витлумачено як надання будь-якій державі, групі осіб або окремим особам права займатися будь-якою діяльністю або вчиняти дії, спрямовані на знищення прав і свобод, викладених у цій Декларації.

Молодий мандрівник

09 лютого 2014

Давайте відкривати світ разом!

Якщо ви відвідали якусь цікаву місцину на нашій планеті - поділіться цим із вашими друзями. Надсилайте 5-6 цікавих фото, деталі щодо транспорту, кафе, музеїв, цін тощо. 

Це буде чудовою допомогою тим, хто планує поїхати в це місце вперше.

Прага

08 лютого 2014

Сьогодні я вам розповім про місто , в якому я була кілька разів , місто , на мійпогляд , найбільш гармонійне , місто , в якомупоєднуються і сучасність, і cтаровинні архітектурні споруди, що розповідають нам історію минулого, які творять історію наших днів , що пророкують майбутнє. Карлівміст , собор СвятогоВіта, Празькікуранти, Старемісце, Вишеград, Танцюючийбудинок... Ви, звичайно ж, здогадалися, щомовайде про древню столицю Чехії - Прагу.

Перша згадка про це місто датується ще шостим століттям. А в десятому столітті Прага стала столицею Чеськоїдержави. У середині дев'ятнадцятого століття Прага представляла собою добрерозвинене в економічному плані місто, яке вело жвавуторгівлю з сусідами. Після утворення Чехословацької республіки Прага стала її столицею. На щастя, Друга світовавійна не залишила серйозних руйнувань в місті. Але все-таки двадцяте століття було  важким для Чехії , що входила тоді в так званий "соціалістичний табір": велика кількість репресій , постраждалих від військових дій .

Прага розкинуласявздовжобохберегіврічкиВлтави. Місторозташоване на п'ятипагорбах, розділенихрічкою. На Влтавідев'ятьостровів.

Клімат Праги - м'який. Містобагатезелениминасадженнями, якіскладаютьтрохименшеполовинитериторіїміста. На відмінувідКиєва, де постійнознищуються дерева зарадибудівництвабудинків, в Празі трепетно ​​бережутькожне деревце, коженкущик ,щодає нам життя.

Карлівміст по праву є візитноюкарткою Праги. Вінвважається одним з найкрасивішихмостівЄвропи. За легендою король Карл четвертий перед йогобудівництвомзвернувся до астрологів . Вони вирахували , в якийрік , день і годину потрібнопочатибудівництво , щобміст стояв вічно. Першийкаміньбувзакладений в 1357 році. Уздовж моста з обохсторінвстановлені 30 скульптур. Коли ви будете на Карловому мосту, обов'язково загадайте три бажання у трьох скульптур, щознаходяться тут. Перша - статуя Яна Непомуцького, друга - місце, де його кинули в річку, а третя - ворота при вході на Карлівміст .

Цікаво , що в будь-якому кафе Чехіїофіціантивідразупропонуютьвибрати пиво , а потімвжеподають меню. Цейнапій у них - національний продукт.

Будь-якогокількостіслів, рядків, сторінок буде мало, щобописати всю велич і красу цьогочудовогоміста. Можнаписати і писати, не зупиняючись; все одно не перелічитивсіхпринад і достоїнстввражаючою, дивовижною Праги. Прага - місто - історіямісто-мрія ...

Зупиніться і поспостерігайте за життямСтароміськоїплощі за кухликомвідмінного пива (чоловікам рекомендую оцінитиміцниймедовийБакалар, а жінкам напевно припаде до смаку темнийЧерновар). Якщоголодні ,сміливозамовляйте тут що-небудь: ми заглядали в чужітарілки - все виглядаєдужеапетитно! Мизамовилисобісвинячеколіно, і слава Богу одне на двох, інакше б не з'їли ! А щевізьмітьтарілкудомашніхсирів - їхроблять на власнійфермі ресторану.

Ресторан Pekloрозташований на територіїСтраховскогомонастиря. Чому ж цемісце назвали Peklo , або Пеклом? Назвадоситьлогічна - над рестораном ростуть виноградники, якіносятьназву "Рай", а сам ресторан , стало бути, Пекло - Peklo. Вхід в Ад являє собою невисокабілабудівля, далі, увійшовши у двері, виспускаєтеся по сходах і виходите в вузький коридор, і вже з цього коридору Ви потрапляєте в справжнісінькупечеру.

Є в Празі і канатна дорога - фунікулерПетршин. Вона з'єднує район Мала Страна з вершиною Петршінськапагорба. На канатнійдорозі є три зупинки: Повіт(внизу), Небозізек (у середині ) і Петршин(на вершині ) . Вінфункціонуєщодня з 9:00 до 23:20 з максимальнимінтервалом в 15 хвилин. Канатна дорога є частиноюсистеми PID - для проїзду по данійдорозіможнавикористовуватиті ж квитки ,що і для громадського транспорту.

Оплата проїзду в празькомугромадськомутранспортіздійснюється по СМС. Можнакупити квиток в один кінець за 26 чеських крон, якийдіятиме у внутрішнійзоні (P). Терміндії квитка становить 90 хвилин. Квиток можнавикористовуватидляпроїздув автобусах, трамваях і метро.

Щобкупити квиток, відправте СМС з текстом DTP на номер 902 06, і протягомдвоххвилин на ваш телефон прийдеелектронний квиток у вигляді СМС. Якщовивипадкововидалите квиток, можнапопроситийогокопію. Для цьоговідправте СМС з текстом DPTA на номер 902 06 06. Копіякоштує 6 чеських крон.

На даний момент купити квиток таким чином можнатільки з телефонів, зареєстрованих у одного з місцевихоператорів: T-mobile , Еurotel і Vodafone.

Сувеніри в Чехіїрізноманітні і відноснонедорогі. Як сувеніри з Праги слід везти кришталь і чеський гранат. Нормальна турфірма повинна Вас забезпечити дисконтною карткою (GINEA discountcard ). Цевід 5 до 10 відсотківзнижки. Кришталькращекупувати в Карлових Варах. Гранат в магазинах, де дієвашадисконтнакартка. Найпопулярнішісувеніри - цевироби з богемськогокришталю, порцеляновий посуд і статуетки, аксесуаризішкіри: рукавички, сумки, гаманці .Дужекрасивіприкраси з яскравого - червоного граната у срібнійоправі. На товаризначнихрозмірів з богемськогокришталюкращезберегти чек, щоб при необхідностіпред'явитийого на митниці.

Популярнісувеніри - широко відома " бехеровка " (38 градусів), яку виробляють у КарловихВарах, пивнийкухоль і, звичайно ж, самечеське пиво. Кухольможекоштувативід 50 до 150 крон. Сувенірикращекупувати не встолиці, а в невеликих містечках, де цінизначнонижчі.

Продуктовімагазинивідкриті з 6.00. Універсальнімагазинипрацюють з 9.00 до 18.00 у буднідні, а в суботу до 13.00.

Крихітні комікси

29 січня 2014

Малюй крихітні комікси!
4-8 картинок на одну історію.

Музика

18 січня 2014

12.03.2014 - після 8-го уроку буде записуватись кавер в актовій залі на пісню Venus групи Shocking Blue.

вокал - Ліза Шапіро
гітара - Желтухін Євген Олександрович 

Уроки музики від учнів

18 січня 2014

Навчись грати на музикальному інструменті!

Це працює як "від учня до учня".

Приклад.
Деякі учні в нашій гімназії вміють грати на музичних інструментах, а інші хочуть навчитись. Таким чином, учні можуть вчити учнів.

Отже, проект "Уроки музики" дає прекрасну можливість грати на гітарі, піаніно і т.д.
Проведіть час разом із друзями! Із задоволенням та користю!

Фото занять 

Альбом #1

Місія та цілі молодіжного проекту Social and Young (Гімназія 178)

09 січня 2014

Соціальна інтеграція учнів та готовність до реального професійного та сімейного життя є життєво важливим аспектом у викладанні всіх вчителів Гімназії 178.

Місія: Формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку.

Цілі:

1. Розвиток міжнародних відносин з метою постійного обміну найновішими досягненнями у сферах соціального та професійного розвитку молоді.

2. Кооперація між учнями старших класів та професіоналами підприємств різних напрямів і науковими установами.

3. Вдосконалення взаємодії Учень-Вчитель, де б одним із головних завдань був духовний, творчий та соціальний розвиток особистості, як вчителя так і учня.

4. Створення ланки внутрішніх шкільних проектів за участю потужної команди учнівського самоврядування.

Сторінка 1 з 3
JoomShaper